Tầm quan trọng của thống kê trong tâm lý học là gì?

Tầm quan trọng của thống kê trong tâm lý học là gì?

Số liệu thống kê giúp các nhà tâm lý học biết các vấn đề tâm lý nhất định phổ biến ở mức độ nào. Chúng cũng cần thiết cho nghiên cứu tâm lý. Số liệu thống kê phổ biến trong các tài liệu tâm lý học và tất cả các nhà tâm lý học cần biết cách giải thích các phân tích mà họ đọc được.

Một số vấn đề tâm lý phổ biến hơn hầu hết mọi người nghĩ; những người khác cực kỳ hiếm. Khi làm việc với bệnh nhân với tư cách là một nhà tư vấn, các nhà tâm lý học cần biết những bệnh lý nào dễ xảy ra hơn ở bệnh nhân của họ. Trong khi các vấn đề hiếm gặp vẫn xảy ra, việc kiểm tra các vấn đề phổ biến hơn trước sẽ giúp bác sĩ tâm lý chẩn đoán vấn đề nhanh hơn. Nếu chẩn đoán không rõ ràng, các nhà tâm lý học có thể dựa vào số liệu thống kê để xác định vấn đề nào có khả năng ảnh hưởng đến bệnh nhân nhất.

Nghiên cứu tâm lý là nền tảng của lĩnh vực này và nghiên cứu thử nghiệm giúp các nhà tâm lý học đưa ra phương pháp điều trị tốt hơn cho bệnh nhân của họ. Thống kê là điều cần thiết để xác định xem một số phương pháp điều trị có hiệu quả hay không. Một trong những khía cạnh thách thức nhất của tâm lý học là quyết định cách phân loại bệnh, rối loạn và các vấn đề khác. Bằng cách sử dụng các phân tích thống kê nâng cao, các chuyên gia có thể xác định các triệu chứng nào dường như tập hợp lại với nhau.

Các nhà tâm lý học lâm sàng cần cập nhật cơ sở tài liệu luôn thay đổi và những bài báo này chứa đầy thông tin thống kê. Bằng cách học cách diễn giải chính xác dữ liệu này, các nhà tâm lý học có thể đảm bảo rằng phương pháp điều trị của họ phù hợp với nghiên cứu tâm lý đương thời.