Làm thế nào để bạn nhận được Đức Thánh Linh?

Một người nhận được Đức Thánh Linh thông qua việc nhận ra tội lỗi của mình trước mặt Đức Chúa Trời, tìm kiếm sự tha thứ bằng cách dựa vào sự cung cấp của Đấng Christ và trao quyền kiểm soát cuộc sống của mình cho Chúa Giê-su. Nó còn được gọi là phép báp têm trong Thánh linh, một hình ảnh ẩn dụ cho việc được đắm mình trong Chúa Thánh Thần mãi mãi.

Người ta không cần làm gì khác để nhận được Chúa Thánh Thần. Người tin Chúa nhận được sự hiện diện và quyền năng của Đức Thánh Linh một cách tự động, đơn giản bằng cách thực hiện đức tin cứu rỗi nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Tuy nhiên, không nên nhầm lẫn điều này với việc được đầy dẫy Thánh Linh.

Phép báp têm có vị trí ở chỗ là Đức Thánh Linh đặt một người nào đó vào thân thể của các tín đồ. Theo các nguồn tôn giáo, được đầy dẫy Thánh Linh là một vấn đề thực tế hơn.

Làm đầy là một quá trình liên tục có thể xảy ra hàng ngày khi một cá nhân tự giải phóng những ham muốn của chính mình và thay thế chúng bằng những ham muốn của Chúa. Đó là ý tưởng được Thần Khí của Đức Chúa Trời thấm nhuần và thúc đẩy khi người ta giao mọi thứ cho mình.

Vẫn còn khác biệt là kinh nghiệm được Đức Thánh Linh xức dầu cho một khía cạnh cụ thể của chức vụ, liên quan đến các ân tứ mà Đức Thánh Linh phân phát vì lợi ích chung, chẳng hạn như lời tiên tri, làm phép lạ hoặc ân tứ chữa lành. < /p>