Động vật lưỡng cư có xương sống không?

Tất cả các loài lưỡng cư đều là động vật có xương sống, có nghĩa là chúng có xương sống. Các đặc điểm khác mà tất cả các loài lưỡng cư đều chia sẻ là vòng đời trong đó một phần của cuộc sống động vật sống trên cạn và một phần ở dưới nước, da thấm không có vảy, mang và không có khả năng điều hòa thân nhiệt bên trong.

Các lớp lưỡng cư chính bao gồm ếch, cóc, sa giông và kỳ nhông. Động vật lưỡng cư lần đầu tiên tiến hóa cách đây 370 triệu năm, và chúng là tổ tiên chung của tất cả các loài động vật có vú, bò sát, chim và các động vật đất khác hiện đại. Các loài lưỡng cư ban đầu sử dụng vây để nâng mình lên khỏi mặt nước và di chuyển trên cạn. Mãi đến 120 triệu năm sau, động vật lưỡng cư mới phát triển chân và bắt đầu dành thời gian đáng kể trên cạn.