Bạn Sử dụng Bản đồ Vị trí Tương đối và Tuyệt đối như thế nào?

Vị trí tuyệt đối xác định một địa điểm cố định trên bản đồ theo vĩ độ và kinh độ của nó; vị trí tương đối mô tả một vị trí so với các điểm khác trên bản đồ. Tọa độ kinh độ và vĩ độ có thể xác định vị trí bất kỳ điểm nào trên quả địa cầu. Vị trí tương đối kém chính xác hơn và có thể được biểu thị bằng khoảng cách giữa hai địa điểm, thời gian di chuyển hoặc liên kết địa lý so với các vị trí xung quanh.

Kinh độ và vĩ độ của một vị trí được gọi là tọa độ của nó. Tọa độ đại diện cho giao điểm của vĩ độ, một lưới các đường ngang bao quanh Trái đất để xác định vị trí bắc-nam và kinh độ, một lưới các đường thẳng đứng thể hiện các vị trí đông-tây trên toàn cầu. Có 180 độ vĩ độ trên mỗi hướng. Các vĩ độ Bắc - Nam bắt đầu từ xích đạo bằng 0 độ; kinh độ đông tây được chia đôi bởi đường ngày quốc tế. Tọa độ vĩ độ của tiểu bang đầu tiên, sau đó là kinh độ.

Ví dụ: vĩ độ của Chicago là 41,8369 độ Bắc, hoặc khoảng 41,84 độ Bắc của đường xích đạo và kinh độ của nó là 87,6847 độ Tây, hoặc khoảng 87,68 độ Tây của đường ngày quốc tế. Do đó, vị trí tuyệt đối của Chicago là 41,8369 độ Bắc, 87,6847 độ Tây trên bản đồ. Một địa chỉ đường phố ở Chicago xác định các vị trí tuyệt đối trong thành phố. Hệ thống bản đồ trực tuyến thường cung cấp tọa độ địa lý cho các địa chỉ đường phố.

Vị trí tương đối thể hiện vị trí của một điểm cố định so với một điểm cố định khác trên bản đồ; ví dụ, Chicago là 297 dặm từ St. Louis. Vị trí tương đối cũng có thể được xác định theo khu vực địa lý; ví dụ, Illinois tiếp giáp với Indiana, Kentucky, Missouri, Iowa và Wisconsin. Vị trí tương đối cũng có thể thể hiện mối quan hệ giữa một số điểm. Ví dụ: St. Louis gần Chicago so với khoảng cách từ Denver hoặc Honolulu.