Một số ví dụ về hệ thống xử lý giao dịch là gì?

Ví dụ về hệ thống xử lý giao dịch bao gồm tính lương, xử lý đơn đặt hàng, đặt chỗ, hồ sơ nhân viên, tài khoản phải trả và tài khoản phải thu. Các hệ thống này thu thập và lưu trữ dữ liệu về giao dịch, là những hoạt động thay đổi dữ liệu được lưu trữ. Ví dụ: sử dụng thẻ tín dụng, đặt trước chuyến bay và đặt mua sản phẩm từ danh mục là các giao dịch.

Hệ thống xử lý đơn đặt hàng là một loại TPS phổ biến mà các tổ chức sử dụng để tiến hành kinh doanh. Khi một công ty nhận được đơn đặt hàng cho một sản phẩm, TPS sẽ kiểm tra hàng tồn kho để xác định xem sản phẩm đó có còn trong kho hay không. Nếu đúng như vậy, TPS sẽ thông báo cho nhân viên đến lấy sản phẩm từ kho, tạo và in hóa đơn, sau đó vận chuyển sản phẩm.

Một TPS có thể xử lý giao dịch theo hai cách: hàng loạt và thời gian thực. Với xử lý giao dịch hàng loạt, hệ thống tập hợp các giao dịch trong một khoảng thời gian và xử lý tất cả chúng cùng một lúc. Ví dụ: TPS trả lương tập hợp số giờ của nhân viên trong hai tuần và sau đó xử lý tất cả số giờ trong một đợt để tính toán số tiền lương. Ngược lại, với quá trình xử lý thời gian thực, hệ thống xử lý giao dịch ngay lập tức. Ví dụ: khi khách du lịch đặt chỗ trên chuyến bay, TPS sử dụng quy trình xử lý thời gian thực để đặt chỗ ngay lập tức để không ai khác có thể chọn chỗ đó.