Tầng lớp xã hội ảnh hưởng đến giáo dục như thế nào?

Tầng lớp xã hội ảnh hưởng đến giáo dục như thế nào?

Tầng lớp xã hội ảnh hưởng đến giáo dục bởi vì những người có địa vị xã hội thấp hơn không có khả năng chi trả cho một nền giáo dục hàng đầu, các công cụ cần thiết để bổ sung cho giáo dục công lập hoặc giáo dục thường xuyên. Những người đang ở trong một Vị thế kinh tế xã hội thấp hơn cũng khó đi học hơn những người sống ở địa vị xã hội cao hơn.

Mặc dù giáo dục được cung cấp cho những người đến từ mọi thành phần kinh tế và hoàn cảnh tài chính, nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng hệ thống giáo dục với khả năng tốt nhất của mình. Trẻ em sống trong hoàn cảnh nghèo khó có thể phải làm thêm ở nhà, kiếm việc làm để giúp đỡ gia đình và có thể không thể chỉ tập trung vào việc học của mình. Ngoài ra, các khu vực có mức thu nhập cao hơn cũng thường có hệ thống giáo dục tốt hơn. Đây có thể là kết quả của sự quyên góp từ các gia đình địa phương và từ cơ cấu kinh tế tốt hơn trong khu vực.

Mặc dù có nhiều học bổng và trợ cấp giáo dục thường xuyên, những người có tình trạng kinh tế xã hội thấp hơn có thể không tận dụng được những khoản này. Họ có thể không biết về chúng hoặc có thể có nhiều trách nhiệm hơn đối với gia đình khiến họ không có cơ hội học tập.