Tại sao Sóc kêu gào?

Sóc hét lên khi chúng cực kỳ sợ hãi. Sóc đất phát ra tiếng hét the thé đến nỗi con người không thể nghe thấy, cảnh báo cho những con sóc khác đang gặp nguy hiểm. Bốn loại giao tiếp chính của sóc là làm tổ, giao phối, gây hấn và cảnh báo.

Sóc con gọi mẹ bằng âm thanh giống như tiếng hắt hơi. Sóc con sử dụng tiếng hét the thé khi chúng cảm thấy bị đe dọa, để cảnh báo mẹ chúng. Khi một con sóc nhận thức được nguy hiểm, nó sẽ vẫy đuôi. Nếu nguồn nguy hiểm vẫn đang đến gần, những con sóc sẽ phát ra tiếng kêu cảnh báo cho những con sóc khác. Họ cũng sử dụng âm thanh trò chuyện để giao tiếp.