Protein được tạo ra từ đâu trong tế bào?

Protein được tạo ra từ đâu trong tế bào?

Trong tế bào, protein được tạo ra trong ribosome của tế bào. Ribôxôm liên kết với nhau chuỗi dài các axit amin để tổng hợp protein. MRNA (axit ribonucleic thông tin), tRNA (axit ribonucleic chuyển) và các axit amin kết hợp với nhau để tạo thành protein.

mRNA được tạo ra trong nhân tế bào. Nó kết hợp với các đơn vị con của ribosome. TRNA liên kết với các axit amin trải rộng khắp tế bào. MRNA cung cấp các hướng dẫn để tạo ra các axit amin và tRNA thực hiện chuyển giao cần thiết. Ribosome liên kết với một phân tử tRNA và loại bỏ một axit amin. Ribosome tiếp tục quá trình này cho đến khi một chuỗi axit amin được tạo ra.