Bao lâu là 30 Cm?

Bao lâu là 30 Cm?

Ba mươi cm dài gần bằng thước đo một foot. Một cm tương đương với 0,0328083989501 feet; do đó, 30 cm tương đương với 0,984251968504 feet. Chiều dài quy đổi có thể được làm tròn đến 1 foot.

Centimet là một Hệ đơn vị Quốc tế phổ biến, hoặc SI, đo lường. Một cm tương đương với 10 mm hoặc một phần trăm mét. Một cm, khi chuyển đổi sang inch, bằng 0,393700787402 inch; do đó, 30 cm tương đương với 11,811023622 inch, hoặc 12 inch nếu được làm tròn thành số nguyên gần nhất. 12 inch tương đương với 1 foot. Thước cơ bản được sử dụng trong trường học có một mặt được vẽ 12 inch và mặt đối diện là 30 cm.